Värdegrund, regler och åtaganden

Vi i Yrkesföreningen SUSF erkänner och visar respekt för det civila samhällets självständighet och oberoende.
Det ska vara enkelt att kontakta yrkesföreningen. Det är tydligt vilken funktion de olika styrelsemedlemmarna har.
Vi ska aktivt ta del av och även verka för att de olika frågor och områden som rör alla medmänniskor och välfärsfrågor i sjukvården och omsorgen belyses och granskas vi har det som en stående punkt vid årsmöte och styrelsemöten och i våra medlemsbrev
Styrelsen ansvarar för att kalla till en årlig dialogträff för uppföljning och utveckling av formerna för samverkan med olika aktörer inom välfärdens och då främst inom vård och omsorg
Styrelsen av utsedd person utvecklar föreningsregistret och vår hemsida som en bas för kommunikation mellan det civila samhället och Yrkesföreningen
Vi motiverar och söker olika vägar för att nå ut bland medmänniskor för att stärka dels vår yrkesprofession och för att alla ska kunna få lika vård och behandling och främja en utveckling i jämställdhetsarbete
Vi ser det ur ett helhetsperspektiv och på det sättet gynnas välfärden utveckling, Vi ska öka förtroendet och tilliten mellan olika yrkesgrupper och på det viset se till att det blir en brygga som samverkar
Vi ska konstruktivt granska beslut och kommande beslut utan att skada relationer
Vi ska aktivt motverka och arbeta mot alla former av mobbning, pennalism och utanförskap