Stadgar

SUSF:s stadgar fastställdes i nuvarande lydelse vid årsmötet den 2017-03-28

1 § Ändamål
Sveriges Undersköterska och specialist undersköterska förening, nedan kallad SUSF är en rikstäckande ideell förening, som har till ändamål att utifrån en humanistisk grundsyn utöva social nätverksbildande och vara en inspirationsbank bland Utbildade undersköterskor och undersköterskor med specialist kompetens. Föreningen ska verka för en egen yrkesprofession och kvalitetssäkra yrket och undersköterskans roll och arbetsuppgifter. Se över omvårdnadsprogrammet på gymnasienivå och att specialistutbildningar ska leda till egen legitimation inom yrket. Samt ett fackligt förbund som arbetar för yrkesprofessionens utveckling och framtid
2 § Oberoende
Föreningen är fackligt, religiöst och politiskt oberoende.
3 § Medlemskap
Kriterier för medlemskap; öppen för de som har genomgått omvårdnadsprogrammet, Undersköterskor, undersköterskor med specialistutbildning. Inkluderar de som går omvårdnadsprogrammet Medlemskap beviljas av föreningens styrelse efter registrering. Medlem skall betala årsavgift som fastställs av det ordinarie föreningsmötet.
Medlemskapet upphör efter anmälan om utträde. Vidare kan styrelsen utesluta medlem som inte fullgör medlemskapets åtaganden eller vars kvarstående skulle innebära skada för verksamheten.

4 § Styrelse SUSF:s verksamhet leds av en styrelse som svarar för SUSF:s organisation och för förvaltningen av SUSF angelägenheter. Till ledamot i styrelsen kan endast väljas person som är medlem i föreningen. Medlem skall verka för föreningens ändamål. Styrelsen utser inom sig ordförande samt vice ordförande. Styrelsens har den verkställande funktionen och sammanträden.
 Samordna ledares och funktionärers arbete  Representera föreningen utåt i förhållande till myndigheter och andra organisationen  Föreningens officiella representant  Leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs  Utfärda kallelse till sammanträden och upprätta dagordning  Ansvarar för alla frågor är förberedda.  Har en sammanhållande social funktion
Vice ordförande är ersättare för ordföranden Styrelsen skall bestå av minst 2 viceordföranden 3och högst 7 ledamöter valda för två år i taget. Styrelseledamots uppdrag upphör vid slutet av ordinarie föreningsmöte respektive styrelsemöte, på vilket val av efterträdare förrättas. Den som vid utgången av den valperiod för vilken han senast utsetts, kommer att ha varit ledamot under tio år i följd, får inte omväljas för tidigare period än den som börjar två år därefter. Av styrelsens ledamöter skall
minst fem och högst sju väljas av föreningsmötet, och minst två och högst fem av styrelsen. Val förrättas vid ordinarie föreningsmöte senast i juni varje år respektive vid styrelsens möte i december varje år. Styrelsen har sitt säte i Sundbyberg

5 § Sammansättning av styrelsen m m Styrelsen utser inom sig ordförande samt vice ordförande. Ordföranden kallar till styrelsesammanträde, vilka skall hållas vid minst tre tillfällen under våren och minst två under hösten. Styrelsen är besluts för när minst hälften av ledamöterna inklusive ordförande eller vice ordförande är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, undantaget beslut enligt 14§.
6 § Ledningen för verksamheten SUSF löpande verksamhet leds under styrelsens överinseende av en av styrelsen utsedd direktor
7 § Firmateckning, kontaktpersoner och företrädare är Yvonne Ericsson 1:e Viceordförande, Emily Tallén 2:e Viceordförande och Marianne Stathin Ordförande, Företrädare tecknar SUSF firma beträffande den löpande förvaltningen.
8 § Revisorer SUSF räkenskaper och förvaltning granskas av 1revisorer, som av ordinarie föreningsmöte utses för en tid av två år.

9 § Föreningsmöte: Föreningen skall hålla ordinarie föreningsmöte (årsmöte) senast i April månad på dag som styrelsen bestämmer. Extra föreningsmöte hålls i enlighet med 11§. Medlemmarna kallas till ordinarie och extra föreningsmöte minst två veckor i förväg. Styrelsen kan inbjuda andra än medlemmar till föreningsmöte. Föreningsmöte öppnas av styrelsens ordförande. Omröstning vid föreningsmöte sker öppet. Medlem har rösträtt på föreningsmöte om innevarande års medlemsavgift är betald. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Medlem kan rösta via E-mail. Vid föreningsmöte förs protokoll, som justeras av därtill utsedda två justerings personer.

10 § Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) Vid ordinarie föreningsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän
5. Fastställande av röstlängd
6. Godkännande av kallelse till föreningsmötet
7. Godkännande av dagordning
8. Föredragning av verksamhetsberättelse
9. Framläggande av resultat- och balansräkning
10. Revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående
räkenskapsår
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av valberedning
15. Val av revisorer
16. Beslut om fastställande av medlemsavgift
17. Behandling av förslag från medlem
18. Övriga frågor
Medlem får inkomma med förslag att behandlas vid ordinarie föreningsmöte.
Sådant förslag skall vara styrelsen tillhanda 1 månad före föreningsmöte

11 § Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålls då styrelsen anser att det behövs eller då en tiondel av
föreningens röstberättigade medlemmar, dock lägst 15 personer, begär det. Sådan begäran sker skriftligen och skall innehålla skälen för den. Vid extra föreningsmöte får endast den fråga tas upp som motiverat kallelse till föreningsmötet. Extra föreningsmöte skall även hållas för att förrätta fyllnadsval upp till det antal ledamöter som ordinarie föreningsmöte beslutat vid senast föregående ordinarie föreningsmöte.

12 § Valberedning
Val av ordförande för styrelsen och övriga styrelseledamöter som förrättas vid föreningsmöte skall förberedas av en valberedning bestående av minst två medlemmar och en representant för personalen. Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningen utses vid ordinarie föreningsmöte för ett år i taget. Ingen ledamot bör tillhöra valberedningen mer än fyra år i följd. Valberedningens förslag, tillsammans med uppgift om vilka styrelseledamöter som står i tur att avgå, skall skickas ut till medlemmarna tillsammans med kallelse till föreningsmöte. Vid val som skall förrättas av styrelsen, skall styrelsen inför valet samråda med valberedningen.
13 § Arbetsordning m m Utöver dessa stadgar gäller den arbetsordning som styrelsen fastställer. Därutöver fastställer styrelsen instruktion för direktor.

14 § Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på ordinarie föreningsmöte efter förslag av styrelsen. För ändring av 1§, 13§ och 14§ krävs beslut från två på varandra ordinarie föreningsmöten. För beslut om stadgeändring på ordinarie föreningsmöte krävs två tredjedelars majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar.
15 § Fusion och likvidation
Beslut om föreningens uppgående i annan förening, fusion, eller föreningens upp hörande, likvidation fattas på två på varandra följande föreningsmöten efter förslag av styrelsen. Mellan de två föreningsmötena skall ha förflutet en tid av minst en månad. Förslag om fusion eller likvidation skall godkännas av minst två tredjedelar av vid styrelsemötet närvarande styrelseledamöter. På föreningsmötena gäller två tredjedels majoritet. Har beslut fattats om likvidation skall likvidatorer utses och föreningens tillgångar realiseras i den omfattning som erfordras för att föreningens skulder skall kunna betalas. Eventuellt överskott skall tillfalla medlemmar och annan ideell förening eller stiftelse, med likartat ändamål som SUSF