Socialtjänstlagen

Redan i dag finns krav på personalens kompetens.Enligt SoL (socialtjänstelagen) ska insatserna vara av god kvalitet och det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet (3 kap. 3 §). I HSL (hälso- och sjukvårdslagen) finns krav på god vård samt att det ska finnas den personal som behövs för att god vård ska kunna ges (2 e §).

Lagen som den är i dag kan tolkas godtycklig. Vi finner lagen diffus och luddig och vill att den ska vara mer precis, att det krävs adekvat utbildning och vad lägsta nivå är. Som det är nu uppges enbart uttrycket ”Rätt personal”. Här vill vi förändra attityd och få ett klargörande över vad rätt personal är.