Integritetspolicy

1 ALLMÄNT
Denna policy avseende GPDR- integritet (”Integritetspolicy”) beskriver hur
Sveriges Undersköterskor Specialistundersköterskors Yrkesförening, SUSF, organisationsnummer 802471-1510
samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter när du ansöker om medlemskap.
Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att behandlingen
av dina personuppgifter genomförs i enlighet med vad som framgår nedan

2 PERSONUPPGIFTSANSVAR
SUSF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

3 LAGLIGA GRUNDEN
Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer inte kommer åt dem.
Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter genom att kontakta oss. Observera dock att vi är beroende av dina personuppgifter för att kunna fullfölja de tjänster som efterfrågas.

4 VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?
Vi samlar in och lagrar sådan information om dig som erhålls från dig. Vi samlar in adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress samt de övriga uppgifter du lämnar.. Vi samlar även in och lagrar annan information som du har tillhandahållit oss i samband med att du skickar in din ansökan

5 HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
När du skickar din ansökan till oss samlar vi in och använder dina personuppgifter till
att skicka information om vad vi arbetar med i SUSF, möten vi deltar i,
möten som vi sammankallar till. Allt som är viktigt för dig att ta del av.
Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part

6 HUR ÄNDRAR DU DINA UPPGIFTER?
Du kan när som helst ändra dina uppgifter.
Maila oss på susf@susf.se

7 HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs
för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras,
går förlorade eller förstörs eller
att obehöriga personer kommer åt dem.

8 DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras.
Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall begränsas. Du har även rätt att i vissa fall invända mot behandling.
Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart samt för att uppfylla krav enligt gällande rätt. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Kontakta oss på susf@susf.se i dessa ärenden.

9 KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER
Vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för ändamålet, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning.

10 LAGRINGSTID
Dina personuppgifter sparas under 24 månader från det du har ansökt om medlemskap och från den dag då du skickade in dina uppgifter. De personuppgifter som vi måste spara under en längre period, exempelvis för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, kommer sparas under den tid den skyldigheten föreligger.

11 ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
SUSF förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges ovan. Skulle vi göra ändringar som påverkar hanteringen av dina personuppgifter kommer du att få en förfrågan först om att godkänna den nya Integritetspolicyn via den e-post du registrerat hos oss.

Styrelsen SUSF
Kontaktinfo:
Sveriges Undersköterskor & Specialistundersköterskors Yrkesförening, SUSF
172 68 Sundbyberg
Tel:076 3165854
E-post: susf@susf.se