Värdegrund, regler och åtaganden

 • Vi i Yrkesföreningen SUSF erkänner och visar respekt för det civila samhällets självständighet och oberoende.
 •  Det ska vara enkelt att kontakta yrkesföreningen. Det är tydligt vilken funktion de olika styrelsemedlemmarna har.
 • Vi ska aktivt ta del av och även verka för att de olika frågor och områden som rör alla medmänniskor och
  välfärsfrågor i sjukvården och omsorgen belyses och granskas
  vi har det som en stående punkt vid årsmöte och styrelsemöten och i våra medlemsbrev 
  .
 • Styrelsen ansvarar för att kalla till en årlig dialogträff för uppföljning
  och utveckling av formerna för samverkan med olika aktörer inom välfärdens och då främst inom vård och omsorg
 • Styrelsen av utsedd person utvecklar föreningsregistret och vår hemsida
  som en bas för kommunikation mellan det civila samhället och Yrkesföreningen
 • Vi motiverar och söker olika vägar för att nå ut bland medmänniskor
  för att stärka dels vår yrkesprofession och för att alla ska kunna få
  lika vård och behandling och främja en utveckling i jämställdhetsarbete
 • Vi ser det ur ett helhetsperspektiv och på det sättet gynnas välfärden utveckling,
  Vi ska öka förtroendet och tilliten mellan olika yrkesgrupper och
  på det viset se till att det blir en brygga som samverkar
 • Vi ska konstruktivt granska beslut och kommande beslut utan att skada relationer